DOSTAWA GRATIS + PREZENTDOSTAWA GRATIS + PREZENTTEGO CHCĘ!
+48 691 429 847 (dni robocze, 9-15)

Watrunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE SKLEPU INTERNETOWEGO 

Adres (tutaj prosimy przysyłać wymiany i zwroty)

Przesyłkownia Differenta
ID: 9596421
Plac Juliusza Słowackiego 143–400 Cieszyn
Polska  

firmy handlowej Different Fashion sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Rooseveltova 9, 301 00 Pilzno

numer identyfikacyjny: 01442112

zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Pilznie, sekcja C, numer 28382

do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym

www.Differenta.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko "warunki handlowe") spółki (dalej tylko "sprzedający") regulują w zgodności z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny (dalej tylko "kodeks cywilny") wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z umową sprzedaży (dalej tylko ”umowa sprzedaży") zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko ”kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest przez sprzedającego prowadzony na stronie internetowej umieszczonej na adresie internetowym www.differenta.pl (dalej tylko "strona internetowa"), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko "interfejs sklepu").
  2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy kupujący jest osobą prawną lub osobą która zamówienia towaru dokonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania zawodu wolnego.
  3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Postanowienia stanowiące odstępstwo zawarte w umowie sprzedaży są nadrzędne w stosunku do przepisów zawartych w warunkach handlowych.
  4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe przygotowane są w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
  5. Brzmienie warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki obowiązujące przez okres obowiązywania pierwotnego brzmienia warunków handlowych.
 2. KONTO KLIENTA
  1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może logować się do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu kupujący może dokonywać zamawiania towaru (dalej tylko "konto klienta"). Jeżeli interfejs sklepu to umożliwia, kupujący może dokonywać zamawiania towaru również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sklepu.
  2. Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych danych. Dane zamieszczone w koncie klienta kupujący w wypadku ich zmiany, zobowiązany jest do ich aktualizacji. Dane zamieszczone przez kupującego w koncie klienta i przy zamawianiu towaru są przez sprzedającego uważane za prawidłowe.
  3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących dostępu do jego konta klienta.
  4. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania, w celu korzystania, swojego konta klienta osobom trzecim.
  5. Sprzedający może usunąć konto klienta, jeżeli kupujący dopuści się naruszenia obowiązków wynikających z umowy sprzedaży (łącznie z regulaminem).
  6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto klienta może nie być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza z powodów koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie z powodu koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Wszelkie przedstawienia produktów na interfejsie sklepu inetrnetowego, mają charakter informatywny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych produktów. Ustawa § 1732 art. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
  2. Interfejs siecowy sklepu internetowego zawiera informacje o produktach, w tym informacje o cenach poszczególnych produktów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeśli towar ten nie może być zwrócony zwykłą drogą za pomocą poczty polskej. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie siecowym internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowane warunki.
  3. Interfejs sieciowy sklepu internetowego zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie sieciowym handlu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.
  4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie sieciowym sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące:
   1. zamówionego towaru (zamówiony towar "włoży" kupujący do elektronicznego zakupowego koszyka interfejsu sieciowego sklepu internetowego),
   2. formę zapłaty ceny zakupu towarów, dane dotyczące wymaganej metody dostawy zamówionego towaru i
   3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej zwane "zamówieniem").
  5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego może kupujący kontrolować i poprawiać dane, które włożył kupujący do zamówienia, jak i ze względu na możliwość kupującemu identyfikować i poprawiać błędy, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy, klikając przycisk "Złóż zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza to otrzymanie zamówienia (zwany dalej "elektronicznym adresem kupującego").
  6. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, przewidzialne koszty transportu).
  7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z dostarczenia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane do kupującego e-mailem na adres e-mail kupującego.
  8. Kupujący akceptuje używanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w przypadku korzystania z odległych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, które nie różnią się od stawki podstawowej.
  9. Jeśli zażądano zwrotu pieniędzy za zwrócone zamówienie w formie przekazu pocztowego, kupujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 CZK od refundacji. Kwota ta jest używana do pokrycia kosztów związanych z wpłatą depozytu. Prosimy o informację, że będziecie płacić przekazem pieniężnym. Nie chcemy Ci odjąć kwotę automatycznie, żebyś na nas potem był zły.
  10. Jeśli anulowane zamówienie lub zamówienie wysłane za pobraniem nie zostanie odebrane przez kupującego, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kosztów wysyłki towaru, tj. opłata pocztowa, pakowanie i opłata za pobraniem w wysokości 90 CZK. Wysłaniem zamówienia, wyrażasz zgodę na nasz Regulamin i karę umowną równą kosztowi wysyłki towaru. Kupujący niniejszym zobowiązuje się sprzedającemu zapłacić powyższych kosztów i zapłaty kary umownej na żądanie za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez kupującego przy wypełnianiu zamówienia.
 4. CENA TOWARU A WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą na podstawie umowy sprzedaży, może kupujący zapłacić sprzedawcy następującymi sposobami; 

  - gotówką przy odbiorze w miejscu wybranym przez kupującego w zamówieniu;

  - kartą przez internet;

  - za pośrednictwem kredytu udzielonym przez stronę trzecią.

  1. Wraz z ceną towaru, kupujący zobowiązany jest również do zapłacenia sprzedającemu uzgodnionych kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Jeśli nie określono wyraźnie inaczej, rozumi się cenę zakupu i koszty związane z dostawą towaru. Przy zamówieniach powyżej 170 zł dostawa i koszty związane z pakowaniem są DARMOWE.
  2. Sprzedawca nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Bez naruszenia ustawy art. 6 warunków handlowych dotyczących zapłacenia przelewem.
  3. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest kwota płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna do dni od daty zawarcia umowy.
  4. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej płatności obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota pojawi się na koncie sprzedającego.
  5. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności jeśli kupujący nie otrzyma dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 6), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Ustawa § 2119 art. 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
  6. Wszelkie rabaty od ceny towarów przyznanych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.
  7. Jeśli jest to zwyczajowe w stosunku handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.
  8. Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany wystawić kupującemu pokwitowanie. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych płatności u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Kupujący uwzględnia, że zgodnie z § 1837 kodeksu cywilnego nie ma między innymi możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży z dostawy towarów, która została zmieniona zgodnie z życzeniem kupującego lub dla niego, z umowy kupna na dostawę towaru łatwo psującemu, jak i towaru, które było po dostawie nieodwracalnie wymieszano z innym towarem, od umowy sprzedaży o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i z powodów hygienicznych nie może zostać zwrócony i od umowy sprzedaży o dostawię nagrania akustycznego lub obrazkowego lub programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone ich opakowanie.
  2. Jeżeli nie chodzi o przypadek wymieniony w art. 1 regulaminu lub o innyo przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący ma zgodnie z § 1829 art. 1 kodeksu cywilnego prawo odstąpić, do 14 dni od daty otrzymania towaru, ale w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostarczenie kilku części, ten okres Zachy liczyć się od przejęcia ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać przesłane sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący może użyć wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik do regulaminu. Odstąpienie od umowy sprzedaży może kupujący zasyłać między innymi na adres zakładu lub na adres e-mail sprzedającego.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 2 regulaminu, umowa kupna jest anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedawającemu przez kupującego w ciągu czernastu (14) dni od otrzymania od sprzedawcy odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeśli kupujący wycofa się z umowy kupna, kupujący ponosi związane z tym koszty wraz ze zwrotem towaru do sprzedającego, nawet jeśli towar nie może być zwrócony zwykłą drogą pocztową.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 2 regulaminu zwróci sprzedający środki pieniężne przyjęte od kupującego do czternastu (14 dni) od odstąpienia od umowy sprzedaży kupującym, i to jednakowym sposobem, jak je sprezdający od kupującego przyjął. Sprzedawający jest rownie zobowiązany zwrócić spełnienie zaopatrzone przez kupującego po zwrocie towaru lub w inny sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie wykaże, że towary zostały wysłane do sprzedawcy.
  5. Prawo do zapłacenia powstałych strat na towar jest sprzedający uprawniony jednostronnie wliczyć przeciwko prawu na zwrócenie ceny zakupu.
  6. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą § 1829 art. 1 kodeksu cywilnego, sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu cenę zakupu bez bezzwłocznie,na konto bankowe kupującego.
  7. Jeżeli zostanie dostarczony kupującemu wraz z towarem prezent, umowa darowizny zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, umowa z prezentem zostanie utracona, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu towaru wraz podarowanym prezentem.
 2. DOSTAWA TOWARU
  1. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
  2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane kupującym w zamówieniu, zgodnie z umową sprzedaży, kupujący jest zobowiązany do przejęcia zamówienia w momencie dostawy.
  3. Jeżeli, ze względu na kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, czyli koszty związane z inną metodą dostawy.
  4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszenia opakowania towaru oraz w przypadku jakichkolwiek wad bezpośrednio poinformować o tym. W przypadku odkrycia naruszenia opakowania wskazującego na bezprawne wejście do przesyłki, kupujący nie musí odbierać przesyłki od przewoźnika.
  5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towaru mogą zmienić specjalne warunki dostawy, jeżeli taką zmianę sprzedający poda.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  1. Prawa i obowiązki stron dotyczące praw nienależytego wykonania kierują się właściwymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi (w szczególności ustawami §  1914 do § 1925, § 2099 do § 2117 oraz § 2161 do § 2174 kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie konsumenta nr 634/1992 z późniejszymi zmianami).
  2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar przy odbiorze jest bez uszkodzeń. W szczególności sprzedający odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towarów przez kupującego:
   1. towar ma cechy wynegocjowane przez strony i, w przypadku braku negocjacji, posiadają cechy, które sprzedający lub producent opisał lub których kupujący spodziewa się w odniesieniu do charakteru towaru i reklam, które wytwarzają,
   2. towar jest odpowiedni do celów wskazanych przez sprzedawcę lub do zwykłego używania towaru tego rodzaju,
   3. towar odpowiada jakości lub właściwościom uzgodnionej próbki lub wzoru, jeżeli jakość lub projekt zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub wzoru,
   4. toware jest w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub ciężaruoraz
   5. towar jest zgodny z wymogami prawnymi.
  3. Postanowienia w art. 2 Regulaminu nie mają zastosowania towaru sprzedawanego w niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę za zużycie i zniszczenie towaru spowodowane ich normalnym użyciem, kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towaru.
  4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towar uważa się za wadliwy już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do użycia odpowiedzialności z nienależytego wykonania, która występuje na towarach w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.
  5. Odpowiedzialność z nienależytego wykonania używa kupującego u sprzedającego w jego zakładzie, gdzie możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do zakresu sprzedanych towarów, ewentualnie nawet w zarejestrowanej siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.
  6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez zasady reklamacji sprzedającego.
 4. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
  1. Kupujący nabywa prawa własności towaru po wniesieniu zapłaty całości ceny zakupu towaru.
  2. Sprzedający w odniesieniu do kupującego nie jest wiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 litera e) kodeksu cywilnego.
  3. Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedającego za pośrednictwem adresu elektronicznego. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji kupującego będą wysyłane na adres elektroniczny kupującego.
  4. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Platforma internetowego do rozstrzygania sporów, dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr, może zostać wykorzystana do rozstrzygnięcia sporów między sprzedawającym a kupującym wynikających z umowy sprzedaży.
  5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 (WE) nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich).
  6. Sprzedawający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 ustawy O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
  7. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 art. 2 Kodeksu cywilnego.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylający dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) ( zwane dalej " Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy sprzedaży, do celów negocjacji niniejszej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES
  1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub zakładem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się przesyłać informacji handlowych na adres elektroniczny kupującego. Obowiązek informowania kupującego w rozumieniu art. 13 w spraše GDPR, dotyczący przetwarzania danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowych, jest spełniany przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
  2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. cookies w jego komputerze. W przypadku, że dokonanie zakupu i złożenie zamówienia oraz realizacja zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy sprzedaży jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej bez konieczności zapisywania tzw. cookies w komputerze kupującego, kupujący może w dowolnej chwili odwołać zgodę według zdania poprzedniego.
 7. DORĘCZENIE KORESPONDENCJI
  1. Kupującemu może być doręczona korespondencja na jego adres elektroniczny.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli związek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy uzgadniają, że związek umowny regulują przepisy prawodawstwa czeskiego. Wyborem prawa zgodnie z poprzednim zdaniem, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewniają przepisy porządku prawnego, od którego nie można się umownie uchylić, a który w przeciwnym razie miałby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. 6 ust. 1 (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
  2. Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych są nieważne lub nieobowiązujące lub staną się takimi, w miejsce nieważnych postanowień zostaną wprowadzone postanowienia o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
  3. Umowa sprzedaży wraz z warunkami handlowymi, jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  4. Dane kontaktowe sprzedającego: Adres dostawy DIFFERENT FASHION, Šimerova 3, Plzeň, 30100, adres e-mail info@differenta.pl, telefon +48 691 429 847.

 

W Pilźnie w dniu 1.5.2008

Ta strona wykorzystuje ciasteczka cookies, do świadczenia usług, reklamy spersonalizowanej i analizy wyświetleń. Następne informacje