−25 % z kodem EXTRA25Kończy za 35 godzin 48 minut
+48 729 086 966 (dni robocze, 8-14)

WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE SKLEPU INTERNETOWEGO 

Adres (tutaj prosimy przysyłać wymiany i zwroty)

Przesyłkownia Differenta
ID: 94877590
Mostowa 4
43–400 Cieszyn
Polska  

firmy handlowej Digital People sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 28197071, DIČ: CZ28197071

do sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym

www.Differenta.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko "warunki handlowe") spółki (dalej tylko "sprzedający") regulują w zgodności z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny (dalej tylko "kodeks cywilny") wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z umową sprzedaży (dalej tylko ”umowa sprzedaży") zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko ”kupujący") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest przez sprzedającego prowadzony na stronie internetowej umieszczonej na adresie internetowym www.differenta.pl (dalej tylko "strona internetowa"), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko "interfejs sklepu").
  2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy kupujący jest osobą prawną lub osobą, która zamówienia towaru dokonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania zawodu wolnego.
  3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. Postanowienia stanowiące odstępstwo zawarte w umowie sprzedaży są nadrzędne w stosunku do przepisów zawartych w warunkach handlowych.
  4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe przygotowane są w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
  5. Brzmienie warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki obowiązujące przez okres obowiązywania pierwotnego brzmienia warunków handlowych.
 2. KONTO KLIENTA
  1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może logować się do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu kupujący może dokonywać zamawiania towaru (dalej tylko "konto klienta"). Jeżeli interfejs sklepu to umożliwia, kupujący może dokonywać zamawiania towaru również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sklepu.
  2. Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych danych. Dane zamieszczone w koncie klienta kupujący w wypadku ich zmiany, zobowiązany jest do ich aktualizacji. Dane zamieszczone przez kupującego w koncie klienta i przy zamawianiu towaru są przez sprzedającego uważane za prawidłowe.
  3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących dostępu do jego konta klienta.
  4. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania, w celu korzystania, swojego konta klienta osobom trzecim.
  5. Sprzedający może usunąć konto klienta, jeżeli kupujący dopuści się naruszenia obowiązków wynikających z umowy sprzedaży (łącznie z regulaminem).
  6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto klienta może nie być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza z powodów koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie z powodu koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Wszelkie przedstawienia produktów na interfejsie sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej takiego towaru. Przepisy § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.
  2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje dotyczące towaru, w tym informacje o cenach poszczególnych produktów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeśli towar ten nie może zostać zwrócony zwykłą drogą za pomocą Poczty Polskiej. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowane warunki.
  3. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane na stronie internetowej sklepu obowiązują tylko w przypadkach, kiedy towar dostarczany jest na terenie Polski.
  4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje o:
   1. zamawianym towarze (zamówiony towar kupujący „umieści” w elektronicznym koszyku zakupów na stronie internetowej sklepu),
   2. sposobie zapłaty ceny towaru, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru i
   3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie tylko „zamówienie“).
  5. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu, ma możliwość sprawdzenia i dokonania zmian danych zamieszczonych w zamówieniu, z uwzględnieniem możliwości kupującego do wykrycia i korekty błędów powstałych w trakcie wprowadzenia danych do zamówienia. Zamówienie kupujący wysyła sprzedającemu przez kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Dane zawarte w zamówieniu sprzedający traktuje jako właściwe.
  6. Sprzedający ma zawsze prawo żądać od kupującego dodatkowe potwierdzenie zamówienia (pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, łączna kwota, koszty dostawy).
  7. Związek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje w efekcie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacja), które sprzedający przekazuje kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego.
  8. Kupujący wyraża zgodę na użycie zdalnych środków łączności przy zawieraniu umowy kupna – sprzedaży. Koszty powstałe po stronie kupującego w związku z korzystaniem ze zdalnych środków łączności w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od taryfy podstawowej.
 4. CENA TOWARU A WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą na podstawie umowy sprzedaży, może kupujący zapłacić sprzedawcy następującymi sposobami; 

  - gotówką przy odbiorze w miejscu wybranym przez kupującego w zamówieniu;

  - kartą przez internet;

  - za pośrednictwem kredytu udzielonym przez stronę trzecią.

  1. Wraz z cena kupna kupujący zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz sprzedającego kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w wysokości uzgodnionej. Jeżeli w sposób jednoznaczny nie uzgodniono inaczej, rozumiane jest to nadal jako cena zakupu i koszty związane z dostawą towaru. Przy zamówieniu powyżej 170 zł dostawa i koszty związane z pakowaniem są DARMOWE.
  2. Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłacenia zaliczki lub podobnej płatności. Powyższe nie ogranicza przepisów art 6 regulaminu dotyczących obowiązku zapłaty ceny kupna z góry.
  3. W przypadku płatności gotówkowej lub za pobraniem cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy kupna.
  4. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu wraz z podaniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie ze strony kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w chwili dopisania właściwej sumy do konta sprzedającego.
  5. Sprzedający jest uprawniony zwłaszcza, jeżeli ze strony kupującego nie nastąpi dodatkowe potwierdzenie zamówienia (art 6), domaganie się zapłaty pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisy § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
  6. Ewentualne zniżki od ceny towaru udzielone przez sprzedającego kupującemu nie można wzajemnie łączyć.
  7. Jeżeli w kontaktach handlowych jest to zwyczajem lub jeżeli stanowią tak ogólnie obowiązujące przepisy, sprzedający wystawi w oparciu o umowę kupna fakturę. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Fakturę wystawi sprzedający kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i prześle w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży z dostawy towaru, który został zmieniony zgodnie z życzeniem kupującego.
  2. Jeżeli nie chodzi o przypadek wymieniony w art. 1 warunków handlowych lub o inny przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący zgodnie z przepisami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od przejęcia towaru, przy czym jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawy w kilku częściach, termin ten rozpoczyna się w dniu przejęcia ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedającego w terminie podanym w zdaniu poprzednim.
  3. W razie odstąpienia od umowy kupna na zasadzie art 2 regulaminu umowa kupna ulega anulowaniu. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od warunków umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, także jeżeli zwrot towaru nie może nastąpić zwykłą drogą pocztową.
  4. W razie odstąpienia od umowy na zasadzie art 2 regulaminu sprzedający dokona zwrotu środków pieniężnych przyjętych od kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy przez kupującego, w sposób w jaki sprzedający przyjął je od kupującego. Sprzedający jest także uprawniony do zwrotu przekazanej płatności kupującemu przy zwrocie towaru lub w sposób inny, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i po stronie kupującego nie powstaną dodatkowe koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych kupującemu, przed zwrotem towaru przez kupującego lub jeżeli kupujący udokumentuje odesłanie towaru sprzedającemu.
  5. Prawo do odszkodowania z tytułu szkody powstałej w odniesieniu do towaru, sprzedający jest uprawniony do jednostronnego rozliczenia w odniesieniu uprawnień kupującego na zwrot ceny kupna.
  6. Do czasu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna. W takim wypadku sprzedający zwróci kupującemu wartość ceny zakupu bez zbędnej zwłoki dokonując przelewu bezgotówkowego na rachunek kupującego.
  7. Jeżeli wraz z towarem jest udzielony kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z klauzulą nieważności, jeżeli dojdzie do odstąpienia od warunków umowy kupna przez kupującego, umowa darowizny przestaje obowiązywać a kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz ze zwracanym towarem.
 2. DOSTAWA TOWARU
  1. Jeżeli sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnych wymogów kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.
  2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wyznaczone przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przy dostawie. 
  3. Jeżeli z powodów leżących po stronie kupującego konieczne jest doręczenie towaru powtórnie lub w sposób inny, niż podany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do zapłaty za koszty związane z powtórnym doręczeniem względnie koszty związane z innymi sposobem doręczenia. 
  4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowania towaru i w razie stwierdzenia uszkodzeń, wskazania ich niezwłocznie przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym dostępie do przesyłki, kupujący nie ma obowiązku przejęcia przesyłki od przewoźnika.
  5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towaru mogą zmienić specjalne warunki dostawy, jeżeli taką zmianę sprzedający poda.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  1. Prawa i obowiązki stron umowy odnoszące się do wadliwej realizacji regulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy (zwłaszcza przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).
  2. Sprzedający w stosunku do kupującego ponosi odpowiedzialność, aby towar przy przejęciu był wolny od wad. Zwłaszcza sprzedający w stosunku do kupującego ponosi odpowiedzialność, że towar w chwili przejęcia go przez kupującego:
   1. posiada właściwości uzgodnione przez strony i jeżeli uzgodnienia takie nie zostały poczynione, posiada właściwości, które sprzedający lub producent przedstawiał lub kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i w oparciu o reklamy zamieszczane przez nich,
   2. towar nadaje się do wykorzystania do celów, które podaje sprzedający lub do których towar tego rodzaju zwykle używa się,
   3. towar spełnia wymagania jakościowe lub zgodny jest z prezentowanym wzorkiem lub wzorcem, jeżeli wykonanie lub jakość określono według wzoru umownego lub wzorca,
   4. towar spełnia oczekiwania ilościowe, wymiarowe lub wagowe i
   5. towar odpowiada wymogom obowiązujących przepisów.
  3. Postanowienia zawarte w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży towaru po uzgodnionej cenie obniżonej z tytułu wady, w odniesieniu do normalnego zużycia towaru, w stosunku do używanego towaru w odniesieniu do wad powstałych odpowiadających stopniowi zużycia lub czasu użytkowania, którymi towar był obciążony przy przejęciu przez kupującego lub wynikających z charakteru towaru.
  4. Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od chwili odbioru towaru, przyjmuje się, że towar obarczony był wadą już w momencie przejęcia.
  5. Prawa wynikające z wadliwej realizacji kupujący podnosi w stosunku do sprzedającego kierując je na adres jego zakładu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także na adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Za termin wniesienia reklamacji uważa się dzień, w którym sprzedający otrzymał reklamowany towar od kupującego.
  6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością za wady, mogą regulować wewnętrzne przepisy reklamacyjne sprzedającego.
 4. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
  1. Kupujący nabywa prawa własności towaru po wniesieniu zapłaty całości ceny zakupu towaru.
  2. Sprzedający w odniesieniu do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 litera e) kodeksu cywilnego.
  3. Załatwianie reklamacji konsumentów sprzedający prowadzi na adresie poczty elektronicznej. Informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego przekaże sprzedający na adres elektroniczny kupującego.
  4. Instytucją właściwą dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z tytułu umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa [Česká obchodní inspekce], z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ [REGON]: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platformę do rozwiązywania sporów on-line znajdującą się pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odrmożna wykorzystać do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedającym i kupującym z tytułu umowy kupna-sprzedaży.
  5. Europejskie centrum konsumenckie Republika Czeska [Evropské spotřebitelské centrum Česká republika], z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz to jest punktem kontaktowym zgodnym z rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  6. Sprzedający uprawniony jest do sprzedaży towarów w oparciu o posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności prowadzi w ramach swoich uprawnień właściwy urząd kontroli działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych prowadzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi w wyznaczonym zakresie oprócz innych zadań nadzór nad realizacją przepisów ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, wraz z późniejszymi zmianami.
  7. Kupujący na podstawie niniejszego przejmuje zagrożenia zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylający dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej " Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy sprzedaży, do celów negocjacji niniejszej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, jest spełniane przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES
  1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub zakładem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się przesyłać informacji handlowych na adres elektroniczny kupującego. Obowiązek informowania kupującego w rozumieniu art. 13 w sprawie GDPR, dotyczący przetwarzania danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowych, jest spełniany przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
  2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. cookies w jego komputerze. W przypadku, że dokonanie zakupu i złożenie zamówienia oraz realizacja zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna – sprzedaży jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej bez konieczności zapisywania tzw. cookies w komputerze kupującego, kupujący może w dowolnej chwili odwołać zgodę według zdania poprzedniego.
 7. DORĘCZENIE KORESPONDENCJI
  1. Kupującemu może być doręczona korespondencja na jego adres elektroniczny.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli związek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy uzgadniają, że związek umowny regulują przepisy prawodawstwa czeskiego. Wyborem prawa zgodnie z poprzednim zdaniem, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką zapewniają przepisy porządku prawnego, od którego nie można się umownie uchylić i który w przeciwnym razie miałby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. 6 ust. 1 (WE) nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
  2. Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych są nieważne lub nieobowiązujące lub staną się takimi, w miejsce nieważnych postanowień zostaną wprowadzone postanowienia o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
  3. Umowa sprzedaży wraz z warunkami handlowymi, jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  4. Dane kontaktowe sprzedającego: Adres dostawy DIFFERENT FASHION, Šimerova 3, Plzeň, 30100, adres e-mail info@differenta.pl, telefon +48 691 429 847.

 

W Pilźnie w dniu 1.5.2008